Tag: Trails

Kain Hut Trail

Kain Hut Trail – Best Canadian Rockies Day Hikes

#1 – Canadian Rockies Day Hikes: Kain Hut Trail w/ Applebee Dome Location: Bugaboo Provincial Park  Trailhead: Kain Hut Parking…

Emperor Falls Trail

Emperor Falls Trail – Best Canadian Rockies Day Hikes

#2 – Canadian Rockies Day Hikes: Emperor Falls Trail Location: Mount Robson Provincial Park  Trailhead: Berg Lake Trail Type: Out-n-Back…

Lake O’Hara Alpine Circuit

Lake O’Hara Alpine Circuit – Best Canadian Rockies Day Hikes

#3 – Canadian Rockies Day Hikes: Lake O’Hara Alpine Circuit Location: Yoho National Park Trailhead: Lake O’Hara Type: Loop Rating:…

Parker Ridge Trail

Parker Ridge Trail – Best Canadian Rockies Day Hikes

#4 – Canadian Rockies Day Hikes: Parker Ridge Trail Location: Banff National Park (near the Jasper border on the Icefields…

Crypt Lake Trail

Crypt Lake Trail – Best Canadian Rockies Day Hikes

#5 – Canadian Rockies Day Hikes: Crypt Lake Trail Location: Waterton Lake National Park Trailhead: Crypt Landing (via the Waterton…

Wilcox Pass Trail

Wilcox Pass Trail – Best Canadian Rockies Day Hikes

#6 – Canadian Rockies Day Hikes: Wilcox Pass Trail Location: Jasper National Park (near the Banff border on the Icefields…

Iceline Loop Trail

Iceline Loop Trail – Best Canadian Rockies Day Hikes

#7 – Canadian Rockies Day Hikes: Iceline Loop Trail – With Iceline Summit & Celeste Lake Connector Location: Yoho National…

Moraine Lake Trails

Moraine Lake Trails – Best Canadian Rockies Day Hikes

#8 – Canadian Rockies Day Hikes: Moraine Lake Trails – The Rockpile & Lakeshore Trails Location: Banff National Park Trailhead:…